Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.

Impresszum

2. Általános Rendelkezések

2.1 Az OlcsoÁruház/Contexo Kft., mint adatkezelő neve: Contexo Korlátolt Felelősségű Társaság

 

2.2. A tájékoztató személyi és tárgyi hatálya

A jelen tájékoztató a Honlap látogatói, a Contexo Kft. vásárlói, valamint szerződéses partnerei (a továbbiakban: felhasználó vagy érintett) személyes adatait érintő, jelentősebb adatkezeléseit tartalmazza.

2.3. Fogalmak

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (továbbiakban: általános adatvédelmi rendelet, GDPR) értelmében:
személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, Helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

2.3.1. Alapelvek

 A Contexo Kft., mint adatkezelő felel az alábbiak betartásáért:

 • a személyes adatokat jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kezeli („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);
 • a személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjti és azokat nem kezeli ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon („célhoz kötöttség”);
 • a kezelt személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak legyenek, és a szükségesre korlátozódjanak („adattakarékosság”);
 • a személyes adatok pontosak és szükség esetén naprakészek legyenek és minden észszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törölje vagy helyesbítse („pontosság”);
 • a személyes adatokat olyan formában tárolja, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé („korlátozott tárolhatóság”);
 • a személyes adatokat oly módon kezeli, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”).

2.3.2.Kapcsolódó jogszabályok

 • GDPR;
 • 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.);
 • 1995. évi CXIX. törvény – a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről (Katv.);
 • 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);
 • 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);
 • 2003. évi C. törvény – az elektronikus hírközlésről (Eht.);
 • 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.);
 • 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
 • 2005. évi CXXXIII. törvény – a személy– és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól (Szvmtv.)
 • 1997. évi CLV. törvény – a fogyasztóvédelemről (Fgytv.)
 • 2007. évi CXXVII. törvény – az általános forgalmi adóról (Áfa tv.).

3. A Contexo Kft. adatkezelései

3.1. Az olcsoaruhaz.hu honlapon folytatott tevékenységek vonatkozásában végzett adatkezelés

3.1.1. Az olcsoaruhaz.hu honlap látogatóinak adatai

Az adatkezelés célja: a Honlap látogatása során az adatkezelő a szolgáltatás teljesítése, működésének ellenőrzése és a visszaélések megakadályozása érdekében rögzíti a látogatói adatokat.
Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint az érintett hozzájárulása, valamint az Eker. tv. 13/A. § (3) bekezdése.
A kezelt adatok köre: dátum, idő, IP cím, előzőleg meglátogatott oldal címe, a felhasználó operációs rendszerével és böngészőjével kapcsolatos adatok.
Az adatkezelés időtartama: a Honlap megtekintésétől számított 30 nap.
Adattovábbítás: a portál html kódja az olcsoaruhaz-tól független, külső szerverekről érkező és külső szerverekre mutató hivatkozásokat tartalmazhat. A külső szolgáltatók szerverei közvetlenül a felhasználó számítógépével állnak kapcsolatban. Felhívjuk a figyelmét, hogy e hivatkozások szolgáltatói az ő szerverükre történő közvetlen kapcsolódás, a felhasználó böngészőjével való közvetlen kommunikáció miatt felhasználói adatokat (pl. IP cím, böngésző, operációs rendszer adatai, egérmutató mozgása, kattintások, meglátogatott oldal címe és a látogatás időpontja, időtartama) képesek gyűjteni.

 

3.1.2.Cookie kezelés

A portál webanalitikai elemzésének készítéséhez, statisztikai elemzéséhez és igényorientált tervezéséhez az OlcsoÁruház külső szolgáltatókat használ. Ezekről bővebben a Contexo Kft cookie tájékoztatójában olvashat.

3.1.3. az OlcsoÁruház online shop regisztráció és OlcsoÁruház Ügyfélfiók

Az OlcsoÁruház honlapján lehetőség nyílik online vásárlásra. Vásárolni vendégként és regisztrált felhasználóként is lehetséges, amennyiben az adott személy a 18. életévét betöltötte.

A regisztráció, valamint az OlcsoÁruház Ügyfélfiók használatának feltételeit az ÁSZF tartalmazza.

Amennyiben a felhasználó a regisztrációs profillal belépve vásárol, úgy a vásárlással kapcsolatos – az OlcsoÁruház Ügyfélfiókban tárolt – személyes adatokat a webáruház a regisztrációs adatbázisból nyeri ki.

Az adatkezelés célja: az OlcsoÁruház ügyfélfiók létrehozása az OlcsoÁruház online shopban történő kényelmesebb vásárlási lehetőség biztosítása érdekében, vásárlói kapcsolattartás, a vásárlói szokások elemzése és értékelése, személyre szabott ajánlatokhoz való hozzáférés biztosítása, az életkori korlátozás érvényre juttatása, illetve direkt marketing célú megkereséshez szükséges hozzájárulás beszerzése.

Az OlcsoÁruház online shopban történő vásárlás, a fizetés lebonyolítása, számla kiállítása, a megrendelések teljesítése, a vásárlás és fizetés dokumentálása, esetleges visszáru ügyintézés, számviteli kötelezettség teljesítése, az OlcsoÁruház Ügyfélfiókkal rendelkező vásárló számára – OlcsoÁruház Ügyfélfiókján keresztül – hozzáférés biztosítása megrendelésének adataihoz, vásárlói kapcsolattartás, a vásárlói szokások elemzése és értékelése, személyre szabott ajánlatok eljuttatása az OlcsoÁruház Ügyfélfiókkal rendelkező vásárló részére, az életkori korlátozás érvényre juttatása

Az adatkezelés jogalapja:

 • a regisztráció és az OlcsoÁruház Ügyfélfiók létrehozása tekintetében a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján szerződés teljesítése;
 • a direkt marketing célú megkereséshez szükséges hozzájárulás tekintetében a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az érintett önkéntes hozzájárulása;
 • az Eker tv. 13/A. §-ában foglaltak tekintetében a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja alapján az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése.

A kezelt adatok köre: a regisztrációs űrlapon megadott személyes adatok (megszólítás, név, születési idő, e-mail cím, jelszó), ügyfélszám (regisztrált vásárló esetén), az OlcsoÁruház Ügyfélfiókban tárolt személyes adatok, az ÁSZF és az Adatkezelési Tájékoztató elfogadására szolgáló nyilatkozat, a direkt marketing célú megkereséshez adott hozzájárulás, a regisztráció megerősítését szolgáló hivatkozásra (linkre) kattintás dátuma és időpontja.

Az adatkezelés időtartama:

 • az utolsó bejelentkezéstől számított két év,
 • a meg nem erősített regisztrációs kérelmek esetében a regisztrációtól számított 3 hét;
 • a felhasználó általi törlésig; a felhasználó bármikor jogosult személyes adatai törlését és módosítását kezdeményezni a feltüntetett elérhetőségeinken;
 • amennyiben direkt marketing hozzájárulást adott a felhasználó, úgy az adatok a jelen tájékoztató szerinti határidőig kerülnek megőrzésre.

Adatfeldolgozó: az adatokat tárhelyszolgáltatás céljából továbbítjuk a Contexo Kft. részére, amely az informatikai háttérszolgáltatások ellátása érdekében további adatfeldolgozókat vehet igénybe.

Adattovábbítás:

Online bankkártyás fizetés esetén a fizetés lebonyolítása, valamint a jogszabályi előírások teljesítése céljából – ideértve különösen az EU PSD II pénzforgalmi irányelvében foglaltakra tekintettel a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény által előírt  erős  ügyfél-hitelesítést – a vásárló következő adatai kerülnek továbbításra a kártyakibocsátó intézmény részére: a kártyatulajdonos vezeték- és keresztneve, a bankkártya száma, a terminál száma, a bankkártya lejárati ideje (hónap és év), a bankkártya kibocsátásának országa, a vásárló születési ideje, rendelési szám, a vásárló e-mail címe, ügyfélszám, címadatok (utcanév, házszám, irányító szám, település neve, ország).

A fenti adatok kezelésének jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján a Contexo kft jogos érdeke, mely ahhoz fűződik, hogy a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény által előírt erős ügyfél-hitelesítést az online bankkártyás fizetés során biztosítani tudja.

Az online bankkártyás fizetések lebonyolítása során több fizetési szolgáltatóval működünk együtt, melyek adatfeldolgozóként a fizetési folyamatok elfogadását és elszámolását biztosítják.

A termékek kiszállítása és kézbesítése, a szerződés teljesítése céljából továbbításra kerül a címzett neve, címe, telefonszáma, csomag tömege, áru értéke, utánvét értéke, egyedi csomagazonosító szám a GLS futárszolgálat felé.


 

3.1.4. Termékértékeléssel kapcsolatos megkeresés

Az OlcsoÁruház online shopban történt vásárlást követően az OlcsoÁruház e-mail megkeresést küld a vásárlónak, melyben lehetőséget kínál számára az általa vásárolt termék értékelésére.
Az adatkezelés célja: a felhasználó olcsoaruhaz.hu oldalon vásárolt termék(ek)kel kapcsolatos véleményének megismerése, továbbá az értékelés megadásával a vásárlói szokások elemzése és a vásárlói elégedettség mérése, termékforgalom és terméknépszerűség figyelése, információszolgáltatás a forgalmazott termékek minőségével kapcsolatban.
Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés (f) pont szerint az OlcsoÁruház jogos érdeke.
Az adatkezelő jogos érdeke: visszajelzést kapni az OlcsoÁruház által forgalmazott termékekkel kapcsolatos vásárlói tapasztalatokról; vásárlói elégedettség mérése; vásárlásösztönzés; vásárlói szokások elemzése; termékforgalom, terméknépszerűség figyelése.
Tiltakozáshoz való jog: a felhasználó jelen tájékoztató arra vonatkozó pontjában foglaltak szerint jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak az OlcsoÁruház jogos érdekén alapuló kezelése ellen. 
A kezelt adatok köre: a felhasználó e-mail címe.
Az adatkezelés időtartama: az érintett az első kapcsolatfelvétel során kapott e-mailben, a „Leiratkozás” gombra kattintva kérheti, hogy adatait jelen adatkezelési célból kifolyólag az OlcsoÁruház ne kezelje tovább, illetve az érintett bármikor tiltakozhat adatainak kezelésével szemben.
Adatfeldolgozó: az adatokat tárhelyszolgáltatás céljából továbbítjuk a Contexo Kft. részére, amely az informatikai háttérszolgáltatások ellátása érdekében további adatfeldolgozókat vehet igénybe.

3.1.5. Termékértékelés

Az OlcsoÁruház online shopban vásárolt termék(ek)et a vásárló szöveggel és 1-5 csillaggal értékelheti. A termékértékelés anonim módon történik, melynek során az értékelő felhasználóneve jelenik meg. A vásárlót a termékértékelés során az értékelés megtörténtéről, jóváhagyásáról vagy a közzététel elutasításáról további e-mailekben tájékoztatjuk.
Az adatkezelés célja: a felhasználó értékelésének nyilvánosságra hozatala a olcsoaruhaz.hu oldalon, vásárlásösztönzés, a vásárlói szokások elemzése és a vásárlói elégedettség mérése, a termékforgalom és a terméknépszerűség figyelése, a forgalmazott termékek minőségével kapcsolatos információszolgáltatás. A felhasználónév megadása megkönnyíti az értékelések hozzárendelését; az e-mail cím segítségével kapcsolatba tudunk lépni Önnel, ha az a termékértékelés miatt szükségessé válik; az életkor és a nem megadása a többi vásárló számára összehasonlítást és pontosabb véleményalkotást tesz lehetővé.
Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása.
A kezelt adatok köre: felhasználónév, e-mail cím, életkor, nem, értékelés 1-5 csillaggal és szöveggel, továbbá a vásárló által megadott egyéb személyes adatok.
Az adatkezelés időtartama: az érintett a hozzájárulás visszavonásával bármikor kérheti az adatainak törlését, erre lehetősége van az adatkezelőtől kapott e-mailben a „Leiratkozás” gombra kattintással. Az adatok automatikusan törlésre kerülnek az értékelt termék online forgalmazásának megszűnését követő egy év elteltével. Amennyiben a termék az online forgalmazás megszűnését követő 1 éven belül ismét online forgalomba kerül, akkor a személyes adatok, valamint a termékértékelés ismételten nyilvánosságra hozható és a törlési határidő az ismételt online forgalmazás megszűnésének időpontjától újra kezdődik.

 

4. Adatvédelmi jogok és jogorvoslati lehetőségek, egyéb információk

4.1. Az Ön jogai

Az GDPR 15-20. cikkei alapján Ön jogosult arra, hogy az OlcsoÁruház által kezelt személyes adatai tekintetében

 • a személyes adatokhoz hozzáférjen;
 • a személyes adatok helyesbítését kérje;
 • a személyes adatok törlését kérje;
 • a személyes adatok kezelésének korlátozását kérje;
 • tiltakozzon a személyes adatai kezelése ellen;
 • a személyes adatokat megkapja és azokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, amennyiben ennek jogszabályi előfeltételei fennállnak (adathordozhatósághoz való jog);
 • amennyiben a személyes adatok kezelésére hozzájárulása alapján kerül sor, úgy hozzájárulását bármikor visszavonhatja.

Ön a fenti jogok gyakorlására vonatkozó kérelmét az erre vonatkozó pontban megjelölt elérhetőségekre küldheti el. Az OlcsoÁruház indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül nyújt tájékoztatást a kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Amennyiben az OlcsoÁruház nem tesz intézkedéseket, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül nyújt tájékoztatást az intézkedés elmaradásának okairól. Amennyiben Ön nem ért egyet az OlcsoÁruház válaszával vagy intézkedésével, akkor jogorvoslati lehetőségek állnak rendelkezésére. Az OlcsoÁruház minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Kérésre az OlcsoÁruház tájékoztatást ad a címzettekről.

4.1.1. Hozzáférés joga

Ön jogosult arra, hogy az OlcsoÁruház -tól visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, Ön jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz hozzáférést kapjon, valamint tájékoztatást kapjon a kezelésükkel kapcsolatos körülményekről. A kért tájékoztatás a GDPR 15. cikke alapján többek között a következő adatokra terjedhet ki: az adatkezelés céljai; a személyes adatok kategóriái; azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat az OlcsoÁruház közölte vagy közölni fogja; a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; valamint amennyiben az adatokat nem közvetlenül Öntől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ.

4.1.2. Helyesbítés

Ön jogosult arra, hogy kérésére az OlcsoÁruház indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a pontatlan személyes adatokat, valamint, hogy kérje a hiányos személyes adatok kiegészítését.

4.1.3. A törléshez való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére az OlcsoÁruház indokolatlan késedelem nélkül törölje a személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 • a személyes adatokra már nincs szükség;
 • ha az adatkezelés alapját képző hozzájárulás visszavonásra kerül, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • Ön tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 • ha a személyes adatokat az OlcsoÁruház jogellenesen kezelte;
 • ha a személyes adatokat jogszabály alapján törölni kell.

Az adatot az OlcsoÁruház nem törli, amennyiben az adatkezelés a következő okok valamelyikéből szükséges: (i) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; (ii) a személyes adatok kezelését előíró jogi kötelezettség teljesítése céljából; (iii) vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.

4.1.4. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére az OlcsoÁruház korlátozza az adatkezelést, amennyiben az alábbiak valamelyike teljesül:

 • Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az OlcsoÁruház ellenőrizze a személyes adatok pontosságát
 • az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az OlcsoÁruház -nak már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Az adatkezelés korlátozása esetén a korlátozással érintett személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. A korlátozás feloldásáról az OlcsoÁruház előzetesen tájékoztatást nyújt Önnek.

4.1.5. A tiltakozáshoz való jog

Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak az OlcsoÁruház jogos érdekén alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben az OlcsoÁruház a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

4.2. Jogorvoslat

Amennyiben Ön nem ért egyet az OlcsoÁruház válaszával vagy intézkedésével, akkor panasszal élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím:1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11. ; levelezési cím: 1374 Budapest, Pf. 603.; telefon: +36-1-391-1400; fax: +36-1-391-1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu). Ön személyiségi jogai megsértése esetén pert indíthat a Budapest Környéki Törvényszéken, vagy az Ön lakóhelye szerint illetékes törvényszéken (további információ: https://birosag.hu/torvenyszekek).

4.3. Egyéb adatkezelések

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást. Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetve jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetve iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt. Az OlcsoÁruház a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

4.4. Lehetséges változások a Tájékoztatóban

Jelen Tájékoztatót az OlcsoÁruház bármikor jogosult megváltoztatni. Utóbbi esetben az OlcsoÁruház a frissített változatot közzéteszi. Az érdemi változásokról az OlcsoÁruház mindig megfelelő tájékoztatást nyújt.
Amennyiben kérdés merül fel arra vonatkozóan, hogy melyik tájékoztatás alkalmazandó, keresse fel az adatvédelmi tisztviselőt.

 

 

Tulajdonos: Contexo Kft.

Székhely: 1183 Budapest, Zsolt utca 56/a

Telephely és raktár: 1183 Budapest, Gyömrői út 79-83. 47. épület, 002-es raktár

Levelezési cím: 1183 Budapest, Hangár utca 65.

Telefonszám: +36 30 835 2047

e-mail cím: info@olcsowebaruhaz.hu

honlap címe: www.olcsowebaruhaz.hu

Adószám: 12218675-2-43

Nemzetközi adószám: HU12218675

Cégjegyzékszám: 01-09-673181

A kereskedő statisztikai száma: 12218675-4638-113-01

Bankszámlaszám:

HUF: 11718000-22391740-00000000 (OTP Bank)